GOD HÄLSA HELA LIVET

Forskning som ger en bra start inför det fortsatta vuxenlivet

Stiftelsen Seniorhusen har som mål att främja ett friskt åldrande genom att stödja implementeringsinriktad forskning. Redan innan födseln och under uppväxtåren påverkas hälsan i vuxen ålder. Vi har dock valt att enbart satsa på projekt som involverar vuxna forskningspersoner, eller på annat sätt berör vuxna. Vårt mål är en strategi för god folkhälsa och en metod för implementering av värdefulla resultat som tidigare uppnåtts genom försök i laboratoriemiljö. Vi tar forskningen ett steg längre när vi delvis knyter den till vårt "verklighetslabb" och öppnar nya vägar för konstruktiva samarbeten.

HELHETSSYN

Vårt mål är praktiskt tillämpbara resultat som har en stor potential att påverka människors vardagsliv positivt. Forskningen som stiftelsen finansierar kan exempelvis röra följande:

Livsmiljöer

Hur kan vi bygga hälsosamma livsmiljöer i det svenska samhället?

Sociala relationer

Hur kan hälsofrämjande relationer utvecklas och upprätthållas?

Mat & måltider

Hur kan goda mat- och måltidsvanor uppmuntras? Vilka livsmedel och tillagningsmetoder kan rekommenderas?

Träning & lärande

Hur kan goda livsstilsval underlättas? Vilka strategier för träning och lärande ger de största positiva effekterna för hälsan?


VÅR STRATEGI

Stiftelsen Seniorhusen driver Frisklaboratoriet, en flervetenskaplig innovativ forskningsmiljö med säte i Umeå. Vi inbjuder forskare, studenter, näringslivsrepresentanter och privatpersoner att samverka i hälsofrämjande projekt. Målet är att vår verksamhet ska resultera i samhällsnyttiga processer och produkter som främjar ett friskt åldrande - vi arbetar för att människor ska få uppleva god hälsa hela livet.

FORSKNINGSPLAN

Stiftelsen utvecklar en långsiktig forskningsstrategi och implementerar inom ramen för denna egna forskningsidéer. 

UTLYSNINGAR

Från tid till annan utlyses medel för projekt som sökande initierat. Projekt med ett folkhälsoperspektiv och inslag av innovativ metodutveckling prioriteras.

HANDLEDNING OCH KONFERENSER

Vi vill kunna erbjuda handledning vid behov och arrangera enklare konferenser.

Stiftelsen inbjuder seniora forskare och andra att medverka som volontärer.

FÖRSÖKSPERSONER OCH TESTER

Vi kan sannolikt rekrytera försökspersoner bland våra hyresgäster, i våra personalgrupper och i en vidare krets. Seniorhusens gym, restaurangkök och andra lokaler kan i viss mån nyttjas i experimentella studier rörande exempelvis kost och träning.

BIBLIOTEK

Vi samlar forskningsresultat som stiftelsen bidragit till i vårt digitala bibliotek. På Seniorhusen Berghem, i närheten av Umeå universitet, planerar vi också att bygga upp ett fysiskt bibliotek, där vi utöver forskningsresultat som stiftelsen finansierat även exponerar material som används i pågående projekt. I anslutning till detta, i Seniorhusens restaurang, arrangeras föreläsningar där slutförda projekt presenteras.

INNOVATIONSRÅDGIVNING OCH FINANSIERING

Efter avslutat projekt vill vi kunna bistå med innovationsrådgivning och delfinansiering om vi ser att resultatet kan utvecklas vidare till en produkt som främjar ett hälsosamt åldrande. Produkten kan utgöras av en fysiska vara, en tjänst eller ett helt koncept.

ENGAGERA DIG!